Vedtægter

Vedtægter for Bølling Vandværk

 

 § 1 
 Selskabet er stiftet som et andelsselskab hvis navn var Andelsselskabet Bølling Vandværk. Selskabet tager navneforandring til Bølling Vandværk A.m.b.A, og er herefter et andelsselskab     med begrænset ansvar. 
 
 Selskabet har hjemsted i Vejle Kommune. 
 
 
 § 2 Formål 
 Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold. 
 
 § 3 Medlemmer 
 
 Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet. 
 For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen. 
 
 
 § 4 Medlemmernes rettigheder 
 
 Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af kommunen godkendte regulativ. 
 Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad. 
 
 
 § 5 Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt 
 
 For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne alene med den i selskabet indskudte kapital. 
 Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad – herunder betaling af anlægsbidrag, samt af nærværende vedtægter. 
 
 Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet – ved dødsfald medlemmets bo – forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i medlemmets forpligtelser over for selskabet. Når selskabet modtager meddelelse om ejerskifte, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over for selskabet. 
 
 
 § 6 Udtræden af selskabet 
 
 Udtræden af selskabet kan ske ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde. 
 Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet. 
 
 Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet. 
 
 
 § 7 Generalforsamling 
 
 Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. 
 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. 
 Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages  
 varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem eller ved annoncering i lokal avis med angivelse af dagsorden. 
 
 Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsen senest den 
 
 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter: 
 
 

                   Valg af dirigent 

  •  Bestyrelsens beretning 
  •  
  • Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 

  • Budget for det kommende år fremlægges  

                    Behandling af indkomne forslag 
  •  
  • Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen 

  • Valg af revisorer  

  • Eventuelt 

 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen. 

 Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 20 % af medlemmerne fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden. 
 
  I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af den skriftlige begæring, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen. De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i referat, der underskrives af dirigenten. 
 
 
 § 8 Stemmeret og afstemninger 
 
  Hvert medlem har én stemme, uanset vedkommende ejer flere ejendomme. 
  Hvert medlem har én stemme pr. ejendom, vedkommende ejer. (Anvend enten A eller B. Anvend den formulering, der passer bedst med de gamle vedtægter..
  Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere én stemme ved fuldmagt.
 
  Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed. 
 
 
 Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for. 

Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, kan forslaget vedtages på en efterfølgende ekstraordinær- eller næste års ordinære generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede. 

 
 § 9 Bestyrelsen 
 
 Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad 
 gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 mellem 3 og medlemmer. 
 
 Herudover er hvert år valgt 1 suppleant, som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder efter opnået stemmetal. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgåede medlems resterende valgperiode. 
 
 
 Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant kan finde sted. 
 
 Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse. 
 
 
 Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget. 
 Bestyrelsen kan fastsætte sin forretningsorden. Bestyrelsen fører referat, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 
 Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget, skal forelægges generalforsamlingen. 
 Bestyrelsen kan i tilfælde af overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særafgift, som skal fremgå af takstbladet. 
 
  § 10 Tegningsret 
 
 
 Selskabet tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem. 
 
 Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift. 
 
 Bestyrelsen kan meddele prokura. 
 
 

 § 11 Regnskab 

 
 Selskabets regnskabsår løber fra den 1/1 til den 31/12. 
 
 

Den årlige overdækning, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger, kan ikke udbetales til medlemmerne. Overdækningen skal nedbringes over en passende periode gennem   takstnedsættelser og/eller investeringer i anlæg. 

 
 Den generalforsamlingsvalgte revisor gennemgår bilagsmaterialet. 
 
 Revision af regnskaberne foretages af den af bestyrelsen eventuelt antaget revisor. 
 
 Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen. 
 
 

 

 § 12 Opløsning 
 
 Opløsning kan kun besluttes, såfremt 2/3 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning i forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 8 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer. 
 
 

 Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse. En eventuel overdækning kan ikke udloddes til medlemmerne, men kan overføres til et andet selskab, der varetager samme eller lignende formål som selskabet. 

 
 

 § 13 Ikrafttræden 

 
 

Således vedtaget på generalforsamlingen d. 19. marts 2018 

 Alle tidligere vedtægter er hermed ude af kraft, idet nærværende vedtægter er trådt i kraft ved generalforsamlingens vedtagelse og erstatter vedtægterne af 3. marts 1988 samt den ekstraordinære generalforsamling den 17. marts 1988. 
 
 

 Bølling den 19/3 2018 

 
 Bestyrelsen: 
 
 Martin Hjort 
 
 Jens Peter Johansen 
 
 Kurt Madsen 
 
 Knud Kappel  
 
 Niels Jørgen Kruse 
 
 
Rasmus Stougård 
 
 Dirigent